PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacybeleid


Bij het verlenen van deze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Angelique-Coacht
T: 06-81784026
E: info@angelique-coacht.nl


Het gebruik van persoonsgegevens

Angelique Coacht verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en tekstberichten. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


Persoonsgegevens
Angelique Coacht verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens gedurende het coachtraject:
NAW-gegevens
Contactgegevens zoals, e-mailadressen en telefoonnummer
Inhoud van communicatie
Gespreksverslagen


Doeleinden
Angelique Coacht verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het verzorgen van coaching op maat;

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals afsprakenplanning en facturering;
Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;


Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen.


Grondslagen
Angelique Coacht verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou of de opdrachtgever. En wanneer Angelique Coacht hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten.
Indien bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden
Angelique Coacht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 


Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Angelique Coacht aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Angelique Coacht zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU
Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving


Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Angelique Coacht zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Angelique Coacht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Jouw rechten

Je hebt het recht om Angelique Coacht een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je Angelique Coacht verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: Angelique Coacht    

E: info@angelique-coacht.nl


Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Angelique Coacht, laat dit dan vooral weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Angelique Coacht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. 

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Angelique Coacht die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Coach: De eigenaar die de diensten op het gebied van begeleiding, advies, coaching of aanverwante werkzaamheden verzorgt.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van begeleiding, advies, coaching of aanverwante werkzaamheden.
Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings- advies- of coachtraject waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.
Diensten : Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de opdracht.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
Partijen: opdrachtnemer, coach, opdrachtgever en coachee gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van artikel 3 lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk of per e-mail bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer, met nauwkeurige opgave van de grond van de klacht.

Artikel 6. Contractduur en opzegging
Als de tussen Partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen Partijen een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer hierover in overleg treden met de opdrachtgever.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Gesprekken tussen Coach en Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op Partijen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam en overige rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ten uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of gebruikte producten.. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, anders dan ten behoeve van deze opdracht
Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Coachees.

Artikel 10. Honorarium en kosten
Het honorarium van opdrachtnemer bestaat uitdrukkelijk tenzij anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of geleverde dienst, en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 11. Betaling
Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment verzuim aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Incassokosten
Indien opdrachtnemer om haar moverende redenen invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eventuele eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van EUR 5.000,-.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximumbedrag van EUR 1.000,-.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen jegens opdrachtgever van deze derden.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 14. Persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens geldt hetgeen is opgenomen in de privacyverklaring van opdrachtnemer. De meest actuele versie van de privacyverklaring is opgenomen op de website van opdrachtnemer (Angelique Coacht privacyverklaring)

Artikel 15. Annuleringsvoorwaarden
Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
De opdrachtgever voor een begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een begeleidings- of coachtraject te annuleren per brief en per e-mail. De annulering is pas dan geldig als deze is bevestigd door opdrachtnemer.
In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur voor aanvang is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Coachee niet op het geplande begeleidings- of coachgesprek verschijnt, is Opdrachtnemer gerechtigd het volledig bedrag voor het gesprek in rekening te brengen.

Artikel 16. Beëindiging van de Overeenkomst
Als een der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende Partij de tekortkomende Partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.


Artikel 17. Geschillenbeslechting
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.